Wiadomości branżowe

KOV rozpoczął kolejny na odwiert na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad piątym odwiertem na polu Olgowskoje. Głębokość docelowa O-18 wyniesie 2,300 metrów, a celem prac wiertniczych będą gazonośne skały moskowitowe. Prace nad O-18 mają potrwać ok. 35 dni.O-18 to piąty, wykonany od podstaw odwiert na polu Olgowskoje od czasu przejęcia spółki KUB-Gas przez KOV w czerwcu 2010

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad piątym odwiertem na polu Olgowskoje. Głębokość docelowa O-18 wyniesie 2,300 metrów, a celem prac wiertniczych będą gazonośne skały moskowitowe. Prace nad O-18 mają potrwać ok. 35 dni.

O-18 to piąty, wykonany od podstaw odwiert na polu Olgowskoje od czasu przejęcia spółki KUB-Gas przez KOV w czerwcu 2010 roku.

<

p>Odwiert ten jest elementem szerzej zakrojonego planu zagospodarowania aktywów KUB-Gasu na lata 2011-2012, który obejmował również wykonanie wcześniejszych odwiertów na polu Olgowskoje: O-8, O-9, O-12 i O-14.

O-9 i O-12 były jak dotąd największymi sukcesami wydobywczymi Spółki. O-9, który został podłączony do urządzeń produkcyjnych we wrześniu br. przyniósł wzrost dziennego wydobycia gazu o 56 tys. m sześciennych i jednocześnie spowodował podwojenie całkowitej produkcji ze wszystkich koncesji do poziomu 340 tys. m sześciennych dziennie (z ok. 141 tys. m sześciennych). Z kolei testy O-12 potwierdziły doskonałą jakość złoża, z którego uzyskano maksymalny przepływ w wysokości ok. 230 tys. m sześciennych. Trwają prace nad budową rurociągu doprowadzającego gaz do urządzeń przetwórczych. Spółka planuje, że jeszcze w tym roku O-12 zostanie włączony do produkcji. A to może oznaczać kolejne wzrosty.

?To naturalne, że w fazie testów przepływy gazu są minimalnie wyższe. Jednakże wynik odwiertu O-12 jest tak dobry, że nawet przy ustabilizowaniu przepływów będziemy w stanie potroić produkcję. Dlatego tak nam zależy na jak najszybszym podłączeniu tego odwiertu do  urządzeń produkcyjnych, stąd deklaracja o końcówce roku. To zdecydowanie jeden z naszych największych sukcesów na Ukrainie? ? mówi Jakub Korczak, wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przypomnijmy, że wydobycie na tym polu prowadzone jest obecnie z pięciu odwiertów: O-3, O-4, O-5, O-7 i O-9, z których każdy eksploatuje inny horyzont.

KUB-Gas posiada 100 proc. aktywów w czterech licencjach w pobliżu miasta Ługańsk na Ukrainie. KOV jest właścicielem 70 proc. aktywów w spółce KUB-Gas.

Aktywa Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie oraz do odwiertów O-8, O-9, O-12, O-14 i O-18, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

 

 

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy