Wiadomości branżowe

KOV przejmuje kontrolę w Bloku L w Brunei

Kulczyk Oil Ventures zwiększył swoje zaangażowanie w Bloku L w Brunei. Spółka zależna KOV przejęła całość udziałów w AED Southeast Asia  – posiadającej 50 proc. udziałów oraz status operatora w Bloku L w Brunei.  W ten sposób KOV realizuje strategię, która umożliwi przejęcie kontroli nad działaniami operacyjnymi i zarządzanie

Kulczyk Oil Ventures zwiększył swoje zaangażowanie w Bloku L w Brunei. Spółka zależna KOV przejęła całość udziałów w AED Southeast Asia  – posiadającej 50 proc. udziałów oraz status operatora w Bloku L w Brunei.  W ten sposób KOV realizuje strategię, która umożliwi przejęcie kontroli nad działaniami operacyjnymi i zarządzanie całością prac poszukiwawczo-wydobywczych w Bloku L. Wartość transakcji wyniosła 200 tys. USD.

Zgodnie z umową, Kulczyk Oil Ventures Limited („KOVL”), spółka zależna, za pośrednictwem której Kulczyk Oil prowadzi działania w Bloku L, za cenę 200 tys. USD nabyła 100 proc. udziałów w spółce AED Southeast Asia Limited (“AED SEA”). AED SEA jest operatorem i posiada 50 proc. udziałów w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego z Bloku L w Brunei. Oznacza to, że zaangażowanie KOV wzrosło do 90 proc., jednak Zarząd Spółki zapowiedział, że będzie dążył do szybkiej redukcji obecnego stanu posiadania. Celem transakcji jest bowiem uzyskanie bezpośredniej kontroli nad działaniami operacyjnymi na terenie koncesji.

Przejęcie AED Southeast Asia oznacza uzyskanie bezpośredniej kontroli nad działaniami operacyjnymi podejmowanymi na terenie koncesji w Bloku L, w tym także nad zakresem i harmonogramem prac. Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje bowiem, że tam, gdzie mamy bezpośredni i decydujący wpływ na podejmowane decyzje i działania operacyjne, osiągamy najlepsze wyniki i zwiększamy wartość inwestycji. Tak jest na Ukrainie, tak powinno być w Brunei. Wierzymy w potencjał  Bloku L i jesteśmy przekonani, że jako prowadzący prace na terenie tej koncesji, będziemy w stanie działać  bardziej skutecznie” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Blok L o powierzchni 1 110 km2 (275 tys. akrów) obejmuje lądowe i morskie tereny Brunei. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu i warunkami umowy o podziale wpływów z wydobycia, obszar Bloku został w połowie zredukowany, w ramach procesu zrzeczenia się stanowiącego część 1 etapu prac poszukiwawczych.

Obecnie w Bloku L realizowany jest program badań sejsmicznych 3D, obejmujący powierzchnię 143 km2. W 2010 r. na terenie koncesji wykonano dwa odwierty Lukut-1 i Lempuyang-1. Przed zakończeniem 2 etapu poszukiwawczego  zostaną wykonane dwa kolejne odwierty.

Pozostałe 10 proc. udziałów w Bloku L pozostaje własnością prywatnej firmy z Brunei współpracującej na zasadach rynkowych.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1 110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1 505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki oraz do nabycia AED SEA, a także przyszłych działań w Brunei w Bloku L, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy