Wiadomości branżowe

Ukraina ? kolejne udane szczelinowanie i możliwość zwiększenia produkcji

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła szczelinowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje. Sukces tej operacji w odwiercie O-8 potwierdza skuteczność stosowania na Ukrainie nowoczesnych technologii wydobywczych, które pozwalają na uzyskiwanie wydobycia z odwiertów dotychczas nieprodukcyjnych. Z O-8 udało się otrzymać dzienny przepływ na poziomie ponad 28 tysięcy metrów sześciennych gazu.

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła szczelinowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje. Sukces tej operacji w odwiercie O-8 potwierdza skuteczność stosowania na Ukrainie nowoczesnych technologii wydobywczych, które pozwalają na uzyskiwanie wydobycia z odwiertów dotychczas nieprodukcyjnych. Z O-8 udało się otrzymać dzienny przepływ na poziomie ponad 28 tysięcy metrów sześciennych gazu. Spółka zakłada, że do końca roku zarówno O-8, jak i niedawno poddawany szczelinowaniu odwiert O-6 zostaną podłączone do produkcji. Planuje też zastosowanie tej technologii w kolejnych odwiertach w przyszłym roku.

Po Olgowskoje-6, O-8 to drugi odwiert, w którym zastosowano nowoczesną kanadyjską technologię i drugi, w którym program szczelinowania skończył się powodzeniem. Zgodnie z szacunkami, jeszcze przed końcem roku obydwa odwierty mogą zostać podłączone do produkcji. Dla KOV oznacza to szansę na kolejny wzrost wydobycia z jej ukraińskich koncesji.

Przypomnijmy, że O-8 został wykonany w pierwszym kwartale 2011 roku na docelową głębokość 2.780 metrów. Uzyskany przepływu gazu nie był zadowalający, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu technologii szczelinowania. Celem prac była środkowobaszkirska część piaskowca na głębokości ok. 2.300 m. W pierwszym tygodniu listopada udało się uzyskać dzienny przepływ w wysokości 28,3 tysięcy metrów sześciennych gazu (1 mln stóp sześciennych – MMcf/d), co jest ilością pozwalającą na komercyjne wydobycie.

Z kolei 2 listopada KOV poinformowała o udanym zastosowaniu tej technologii w odwiercie O-6, z którego uzyskano przepływ gazu na poziomie pond 65 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (2,3 mln stóp sześciennych – MMcf/d). Oczekuje się, że do końca 2011 roku obydwa odwierty zostaną włączone do produkcji.

<

p>Pomyślne efekty programu szczelinowania oznaczają dla KOV szansę na kolejny wzrost wydobycia na Ukrainie. Jest to wspólny sukces specjalistów Kulczyk Oil Ventures i KUB-Gasu, którego Spółka jest większościowym właścicielem.

„Dla KOV jest to następny, bardzo ważny krok na drodze do zwiększania wydobycia na ukraińskich koncesjach. Sukces programu szczelinowania pokazał dodatkowy potencjał naszych aktywów. Mam tu na myśli zwłaszcza strefy, w których nie była możliwa dotąd opłacalna produkcja. Mamy też realną szansę na zwiększenie naszych rezerw i zasobów, które są wyceniane również na podstawie realności wydobycia” – powiedział Jakub Korczak, wiceprezes KOV ds. Relacji Inwestorskich.

Szczelinowanie hydrauliczne to stosowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat technologia polegająca na wtłoczeniu do odwiertu pod dużym ciśnieniem mieszanki szczelinującej i spowodowaniu mikroskopijnych pęknięć, dzięki którym gaz może wypłynąć na powierzchnię.

Łączny koszt programu szczelinowania dwóch odwiertów szacowany jest na ok. 1,6 mln USD. Dla porównania szacunkowy koszt wiercenia i wykonania nowego odwiertu o głębokości 2.500 m wynosi ok. 2,5 mln USD. Zastosowanie szczelinowania hydraulicznego jest zatem ekonomicznie uzasadnionym działaniem, prowadzącym do produkcji przy najmniejszych możliwych kosztach.

Spółka ma w planach włączenie kolejnych odwiertów do programu szczelinowania w połowie 2012 roku.

KUB-Gas posiada 100 proc. udziału w koncesjach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje, Krutogorowskoje oraz Wiergunskoje, zlokalizowanych w okolicy miasta Ługańsk na Ukrainie. KOV ma 70 proc. udziału w KUB-Gasie, a Gastek LLC posiada pozostałe 30 proc.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje), oraz do wskazanych odwiertów wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861 

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy